กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๗/๒๕๖๒

นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรม วัดโพนไทรงาม อำเภอชาติตระการ เพื่อดำเนินการติดตามแผนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรม วัดโพนไทรงาม อำเภอชาติตระการ เพื่อดำเนินการติดตามแผนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย และโครงการชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร   

 

   ในการนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน ภาคส่วนปกครองท้องถิ่น และ ตัวแทนภาคการศึกษา รวมหารือในการลงพื้นที่ครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share