กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ ณ วัดศรีมงคล ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม


วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

     นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ ณ วัดศรีมงคล ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง  เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีจุดประสงค์ในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โครการลานธรรม ลานวิถีไทย และโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชาญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

     ทั้งนี้ การเสวนาได้รับการตอบรับอย่างดี ทั้งจากผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน ตัวแทนส่วนปกครองท้องถิ่น ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ในการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการทำงานในภายภาคหน้า
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share