กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร และกิจกรรม "จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ"เพื่อ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐


วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายกิตตพงษ์  แก้วยอดทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และ นางสาววนิดา จิตต์ตั้ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ผู้ประสานงานวัฒนธรรมประจำอำเภอหัวไทร  เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร และกิจกรรม "จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ"เพื่อ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต้นแบบควนชลิก ม.๒ ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งได้บรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรม ๓ ด้าน เพื่อให้เกิดผลเชิงประจักษ์ และสร้างชุมชนคุณธรรมฯ ให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อสร้างคนในชุมชนให้เป็นคนดี สังคมดี และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น  โดยมีคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมฯ ประชาชน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดควนชะลิก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ ๑๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share