กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๘/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินผลโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง


วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ น.ส.นลินรัตน์ ด่านลาเคน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินผลโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo Happiness Model) และกำหนดแนวทางการจัดงานมหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขฯ (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อม) ระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ๔ ดี ศาลากลางจังหวัดสะรแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการขับเคลื่อนหมวดคนดี พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอให้มีการมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ชุมชนคุณธรรมที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเชิงประจักษ์และผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดแล้ว จำนวน ๕๗ แห่ง (ประเมินชุมชนครบถ้วนแล้ว ๗๓๑ แห่ง) ในงานมหกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดสระแก้ว

    โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share