กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๘/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่อำเภอเนินมะปราง โดยเข้าเยี่ยมชุมชนคุณธรรม ได้แก่ ชุมชนบ้านซำรัง ชุมชนวัดบ้านมุง ชุมชนวัดสามัคคีธรรม ชุมชนวัดหัวเขาศรีศรัทธาราม และชุมชนวัดห้วยขมิ้น


วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

     นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่อำเภอเนินมะปราง โดยเข้าเยี่ยมชุมชนคุณธรรม ได้แก่ ชุมชนบ้านซำรัง ชุมชนวัดบ้านมุง ชุมชนวัดสามัคคีธรรม ชุมชนวัดหัวเขาศรีศรัทธาราม และชุมชนวัดห้วยขมิ้น เพื่อตรวจติดตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนวันอาทิตย์ รวมถึงการติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนคุณธรรม ทั้งในด้านมิติของการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม มิติการท่องเที่ยว มิติวิถีวัฒนธรรม มิติการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้  ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share