กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๙/๒๕๖๒

นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อำเภอ ประชุมชี้แจงนโยบาย ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางประไพจิต บุญประถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอ ทุกอำเภอ ประชุมชี้แจงนโยบาย ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share