กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม


(จำนวนคนอ่าน ๓๖๕๗ คน)

นางโชติกา อัครกิจโสภากุล

  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวง
นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
นายสำรวย นักการเรียน   รองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
นายพนมบุตร จันทรโชติ   รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
นางสาวอัจฉราพร  พงษ์ฉวี   รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร   รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
ผศ.อำนวย  นวลอนงค์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
นายเชษฐพงศ์  คลองโปร่ง   หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต   ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี   ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share