กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา


วันที่ 18 ตุลาคม 2562

 ชุมชนคุณธรรมบ้านตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ที่ได้มาจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนตะโหมด และร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกันดำนาในแปลงนาอินทรีย์  ร่วมรับประทานอาหารแบบปิ่นโตร้อยสาย โดยมีนายธนินธรณ์ ขุนจันทร์ และนายอภัย  สุวรรณจินดา  เครือข่ายโฮมเสตย์ชุมชนตะโหมด ให้การต้อนรับ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share