กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/๑๑/๒๕๖๒

การประชุมหารือหน่วยงานองค์กรความร่วมมือ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
   นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเป็นประธานเปิดการประชุมหารือหน่วยงานองค์กรความร่วมมือ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้ โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ในการนี้ มีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ลานธรรม ลานวิถีไทยตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้แก่ วัดกาฬสินธุ์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎรธ์านี และ โล่เกียรติยศชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ วัดควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
   นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและเชิงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนให้เป็นคนมีคุณภาพทั้งดีและเก่ง เพื่อเสริมสร้างให้ประเทศก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 
 
   ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการนําเสนอบทบาท ภารกิจของศูนย์คุณธรรมและโมเดลการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (จังหวัดคุณธรรมนําร่องในระดับภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) มีผู้แทนของหน่วยงานแกนนำเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า ๑๗๐ คน ในการหารือรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีประสิทธิภาพเกิดผลเป็นรูปธรรมในลำดับถัดไป ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

(วีดิโอประมวลภาพกิจกรรม  https://youtu.be/7XxMDyzDZWM )


 

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share