กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๑/๒๕๕๙

แผนแม่บท / นโยบาย( พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)


Culture Logo(1)

 

ตาม บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ที่เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และได้มอบหมายให้ ทุกส่วนราชการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวง และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด


กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) นี้ ได้รวบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/ โครงการ ระดับผลผลิต ของแต่ละส่วนราชการ ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกรม-กอง และสำนักต่างๆ ในสังกัดของกระทรวง ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน ดังนี้


เอกสารแนบ
Download : 4 55-58edit


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share