กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๒/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดสระจันทร์


ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดสระจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุร ีรัมย์ ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข ้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพเพียงในพื ้นที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ณ วัดสระจันทร์ ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีชุมชนคุณธรรมในพื้นที ่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๖ ชุมชน

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share