กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๑/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรม อำเภอบ้านด่าน วัดบ้านปราสาท


ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรม อำเภอบ้านด่าน วัดบ้านปราสาท


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุร ีรัมย์ ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข ้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน ณ วัดบ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีชุมชนคุณธรรมในพื้นที ่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔ ชุมชน 

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุร ีรัมย์ 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share