กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๔/๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้นำทางศาสนาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ณ ชุมชนคุณธรรมฯ อ.กันทรารมย์


วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายทวี บุญพอ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรารมย์ ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้นำทางศาสนาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ ๑. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระหฤทัยบ้านสีถาน อำเภอกันทรารมย์ โดยมีบาทหลวงรังสรรค์ วงค์อาษา และผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ ๒. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดจำปา อำเภอกันทรารมย์ โดยมีพระครูบวรสังฆรัตน์ รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ เจ้าอาวาสวัดจำปา และผู้นำหมู่บ้าน เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ ซึ่งวัดจำปา ได้ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงของชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share