กระทรวงวัฒนธรรม

ห้ามขาย/ห้ามดื่ม ..เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ทางศาสนา..ปัจจุบัน ประเทศไทย มีพระราชบัญญัติหรือกฏหมายควบคุมการขายและการดื่มแอลกอฮอล์ ในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา จำนวน 2 มาตราด้วยกัน คือ มาตรา 27ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา และ มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่ เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีการกำหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนไว้ด้วย คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองจึงขอรณรงค์และแจ้งให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงแนวทางดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การรขายและการดื่มแอลกอฮอล์มีพิษและโทษภัยแก่ผู้ดื่ม  ทำให้เสียภาพพจน์ ก่อการวิวาท และเกิดคดีอาชญากรรม สติสัมปชัญญะเสื่อมถอย   นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บคือพิษสุราเรื้อรัง   และกล้าที่จะกระทำความชั่วได้ทุกขณะและทุกอย่าง


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share