กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๔/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ มอบสิ่งของในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล


วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร มอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ดังนี้ - ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองสรวง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน ๒ ราย - ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโพนงาม ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน ๑ ราย - ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านไผ่ล้อม ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน ๓ ราย
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share