กระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ


นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ตำแหน่งปัจจุบัน
อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
- ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี: คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ประวัติการรับราชการ
- อธิบดีกรมการศาสนา ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
- ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
- ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดที่ได้รับ
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี ๒๕๖๐

 

ประวัติการอบรบหลักสูตรต่างๆ
- นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) รุ่นที่ ๕๑
- นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๔๓ - ๖
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share