กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๕/๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรจังหวัดศรีสะเกษ "เปิดตู้ปันสุข" ร่วมกับ พลังบวร ชุมชนคุณธรรมฯ ณ วัดโพธิ์ศรี อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
     นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางกาญจนา ไพรวัลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางอุบล โรจนวัน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ "เปิดตู้ปันสุข" ร่วมกับ พลังบวร ดังนี้
     - ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโพธิ์ศรี โดย พระครูสุจิตโพธิธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี ประธานชุมชนคุณธรรมฯ วัดโพธิ์ศรี และผู้นำชุมชนฯ
     - สภาวัฒนธรรมจังหวัด ศรีสะเกษ โดย นายปรเมษฐ์ วิเศษศรี รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
     - สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
     ร่วมเปิด "ตู้ปันสุข" โดยได้รับความเมตตา จาก พระครูสุจิตโพธิธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี ร่วมนำ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องบริโภคอื่นๆ มาใส่ "ตู้ปันสุข" เพื่อแบ่งปัน ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโพธิ์ศรี อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้นำหนังสือ "การดูแลสุขภาพจิต ด้วยกองทัพ "จิตอาสาพลังบวก" ในสถานการณ์ (COVID - 19) ของกระทรวงวัฒนธรรม ถวายแด่ พระครูจันทสารพิมลเจ้าอาวาสวัดสำโรง เจ้าคณะอำเภอพยุห์ เพื่อเป็นความรู้และแนวทาง ให้กับพลังบวร และกลุ่มจิตอาสาในชุมชนคุณธรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้และนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือสังคมในมิติวัฒนธรรมต่อไป
     ในการนี้ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายวัฒนธรรมพลังบวร ได้ร่วม แบ่งปัน โดย ได้นำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องบริโภคอื่น "รถปันสุข" เคลื่อนที่ มอบสิ่งของดังกล่าว ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี จำนวน ๓๖ ชุดอีกด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share