กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจรวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจรวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดศรีสะเกษ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สานสัมพันธ์ นำวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีน้ำใจไมตรี และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Society of Assisting Sharing and Kindness) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีโพนดวน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share