กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๖/๒๕๖๓

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวร วัดแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมกันจัดของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ที่เดือดร้อน


จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวร วัดแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยพระครูวิศาลจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดแม่แก้ดน้อย และคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนคุณธรรมฯ วัดแม่แก้ดน้อย ร่วมกันจัดของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ที่เดือดร้อนและจัดวัดไข้ มีเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย โดยคณะ อสม.ของชุมชน ร่วมดำเนินงาน ณ ตลาดชุมชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share