กระทรวงวัฒนธรรม

นายสนธยา คุณปลื้ม


นายสนธยา คุณปลื้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วันเข้ารับตำแหน่ง
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
วันที่เกิด/สถานที่
๑๐ ธันวาคม ๒๕๐๖ ณ จังหวัดชลบุรี
ประวัติการศึกษา
 • ระดับอนุบาล โรงเรียนแสนสุขศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ๖ สมัย
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมทางสังคม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๒ – ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกกิตติมศักดิ์สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย – จีน (๒๕๕๔ – ปัจจุบัน)
 • นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.แทค) (๒๕๕๔ – ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชลกันยานุ กูล(มิ.ย.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะกรรมการกีฬายานยนต์ ราชยานยนต์สมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี (๒๕๕๒ – ปัจจุบัน)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ.๒๕๔๑
 • คติพจน์ประจำตัว จริงใจ พัฒนา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share