กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๗/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ชุมชมวัดฝั่งคลองซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ และเป็นชุมชน


สวจ.นครนายก
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก นำโดย ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด ได้ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ชุมชมวัดฝั่งคลองซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ และเป็นชุมชน
ที่คัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บวร on tour
เพื่อศึกษากระบวนการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยว โดยเข้าพักที่โฮมสเตย์ในหมู่บ้าน และเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชนวัดฝั่งคลอง ในช่วงเช้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกับชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน และเข้าพัก ณ โฮมสเตย์บ้านเเกาะหวาย(ศูนย์การเฮียนฮู้วัฒนธรรมไทยพวน) เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และพัฒนาการจัดกิจกรรมการต้อนเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างครอบคลุม. ปลอดภัย และมีความสุขในการเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
วัดฝั่งคลองโดยเน้นการท่องเที่ยวแบบNew normal มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวและยึดถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและสร้างความปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิด-19
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share