กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๖/๒๕๖o

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมบ้านนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย


วันที่10 มิ.ย.60 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปวธ.)และ นางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ให้การต้อนรับและนำชมพิพิธภัณฑ์บ้านไม้ไทเลย , ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ โบราณสถานห้วยห้าว,โฮมสเตย์ เพื่อรองรับการเยี่ยมชมชุมชน รวมถึงอาหารพื้นบ้าน งานประเพณีบุญข้าวจี่ ที่เป็นวิถีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และในโอกาสนี้ได้ให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โดย ปวธ. ชื่นชมว่ามีการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ได้เป็นอย่างดี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share