กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๕/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ให้กับเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดใหม่พรหมพิรามอำเภอพรหมพิราม


จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พระครูสิริธรรมมานุสนธิ์ (ธวัช สิริธมโม)เจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ให้กับเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดใหม่พรหมพิรามอำเภอพรหมพิราม จำนวน 40 ถุงโดยมอบให้กับผู้มีรายได้น้อย และประชาชนตำบลพรหมพิราม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ณ วัดใหม่พรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share