กระทรวงวัฒนธรรม


คำถามทั่วไป
ดูทั้งหมด
สอบถาม หมายเลขโทรศัพท์
สอบถาม ติดต่อ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สอบถาม ติดต่อ กรมการศาสนา
สอบถาม ติดต่อ สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
สอบถาม ติดต่อ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สอบถาม ติดต่อ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สอบถาม ติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สอบถาม ติดต่อ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สอบถาม ติดต่อ กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สอบถาม ติดต่อ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
สอบถาม ที่ตั้งของหน่วยงาน
สอบถาม ติดต่อ กระทรวงวัฒนธรรม
สอบถาม ติดต่อ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
สอบถาม ข้อมูลบริการ
สอบถาม กำหนดเวลาการเข้าใช้บริการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่น หรือร้านเกม ของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และเด็กอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๘ ปี
สอบถาม การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์กรณีสูญหาย (ร้านเกม,คาราโอเกะ)
สอบถาม การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์กรณีชำรุด (ร้านเกม,อินเทอร์เน็ต)
สอบถาม บทกำหนดโทษของร้านวีดิทัศน์
สอบถาม การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
สอบถาม การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์กรณีชำรุด (ร้านเกม,อินเทอร์เน็ต)
สอบถาม การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม,คาราโอเกะ)
สอบถาม การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม,คาราโอเกะ)
ดูทั้งหมด