กระทรวงวัฒนธรรม
คำถาม จำนวนผู้เข้าชม
สอบถาม กำหนดเวลาการเข้าใช้บริการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่น หรือร้านเกม ของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และเด็กอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๘ ปี 160
สอบถาม การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์กรณีสูญหาย (ร้านเกม,คาราโอเกะ) 37
สอบถาม การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์กรณีชำรุด (ร้านเกม,อินเทอร์เน็ต) 21
สอบถาม บทกำหนดโทษของร้านวีดิทัศน์ 35
สอบถาม การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ) 29
สอบถาม การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์กรณีชำรุด (ร้านเกม,อินเทอร์เน็ต) 24
สอบถาม การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม,คาราโอเกะ) 37
สอบถาม การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม,คาราโอเกะ) 47