ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"

ไฮไลท์


ปฏิทินวัฒธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ (๒๖/๑๒/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อขับร้องเพลง "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประกอบการแสดงในกิจกรรมมอบโล่ราง ... (๒๒/๑๒/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (๒๒/๑๒/๒๕๖๕)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานมหกรรมวัฒนธีรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที ... (๒๑/๑๒/๒๕๖๕)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (๒๑/๑๒/๒๕๖๕)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจํ ... (๒๑/๑๒/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดงานส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Culture Product of Thailand : CPOT) เพื่อส่งเสริมการท่อง ... (๒o/๑๒/๒๕๖๕)
 • ประชาพิจารณ์ประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกวดราคาซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด เพื่อเพิ่มประส ... (๒o/๑๒/๒๕๖๕)

 • คำสั่ง / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) (๒๓/๑๑/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน InfoComm Southeast Asia 2022 (๑๙/๑o/๒๕๖๕)
 • รวมภาพในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ "วัฒนคุณาธร" เนื่อ ... (o๔/๑o/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ October Series 2022 (๑๓/o๙/๒๕๖๕)
 • ประกาศ ผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ รางวัล“วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๖๕ ผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙๕ ... (๑๘/o๘/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ งาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล" (o๑/o๘/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหาม ... (๒๗/o๗/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ ASEAN Youth Winds Concert การแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบวงโยธวาทิตแบบนั่งบรรเลงร่วมกับนักดนตรีเยาวชนไทย (๑๘/o๗/๒๕๖๕)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน (๑๕/๑๒/๒๕๖๕)
 • ประกาศ รายชื่อ (ส่วนภูมิภาค) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ... (๒๗/๑o/๒๕๖๕)
 • ประกาศ รายชื่อ (ส่วนกลาง) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สัง ... (๒๗/๑o/๒๕๖๕)
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในภารกิจพิธีการศพที ... (๒๑/๑o/๒๕๖๕)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในภารกิจพิธีกา ... (๑๗/๑o/๒๕๖๕)
 • ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าที่บริหารงานทั่วไป ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระ ... (o๔/๑o/๒๕๖๕)
 • ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) และตำแหน่งพนักงาน ... (๒๒/o๗/๒๕๖๕)
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ของสํานักงาน ... (๒๒/o๗/๒๕๖๕)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม