FONTSIZE
ข่าวสารชุมชนฯ
กิจกรรมส่งเสริมสามสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) เพื่อปลุกจิตสำนึก

วันที่ 3 พ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน430คน)

       อำเภอสามโก้ ร่วมกับ ภาคเครือข่ายประชาชน องค์กร และชุมชนคุณธรรมในพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสามสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปของชาวอำเภอสามโก้ รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน อยู่ในกรอบของกฎหมาย ยึดหลัก "ความสงบ ความสันติ และรู้ รัก สามัคคี" และปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สามสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนในชาติ และสามารถดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตยอย่างมั่นคงต่อไป ผู้เข้ร่วมกิจกรรม โดยประมาณ ๔๕๐ คน

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม | สายด่วนวัฒนธรรม 1766