องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กลองยาวศิษย์พ่อศร

วันที่ 19 ก.ย. 2565

กลองยาวศิษย์พ่อศร เป็นการแสดงพื้นบ้านของชุมชนบ้านลาวที่มีการสืบทอดกันมานาน ซึ่งควรที่จะอนุรักษ์และถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลัง

ประวัติความเป็นมาและรายละเอียดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

      กลองยาวศิษย์พ่อศรชุมชนบ้านลาว เริ่มตั้งแต่สมัยพ่อศร สุริยวงศ์ จะใช้ในงานประเพณี พิธีบวงสรวง     พิธีการต่างๆ และที่ใช้มากที่สุด คือ การแห่นาค งานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ และยังคงมีครูถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับชนรุ่งหลังจนถึงปัจจุบัน      เป็นการอนุรักษ์ของชุมชนบ้านลาวที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยเฉพาะในชุมชนที่มีงานต่างๆ ก็จะร่วมมือร่วมใจกันแสดงกลองยาว เช่น งานสงกรานต์ ประเพณีกำฟ้า งานประจำปีไหว้พ่อศร สุริยวงศ์ และประเพณีเข้าพรรษา เป็นต้น


pic
pic