การประชุม
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 22 ม.ค. 2566

จังหวัดอ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๓๐ น.

     นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสามโก้ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ชั้น ๒

     ในการนี้ นางสาวพรพรรณ  กลิ่นเกษร วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวดวงอารีย์ วิริยะศิริ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นายสุริยันต์ จันดาวงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
โทร : ๐๓๕-๖๑๕๙๑๔
อีเมล : angthongcul@gmail.com
เว็บไซต์หลัก : http://www.m-culture.go.th/angthong
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic