หน้าหลัก >> การประชุม

การประชุม
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอ่างทอง (22 ม.ค. 2566)
การประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการเป็นประจำทุกวัน ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม - ๕ มกราคม ๒๕๖๖ (31 ธ.ค. 2565)
การประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการเป็นประจำทุกวัน ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม - ๕ มกราคม ๒๕๖๖ (30 ธ.ค. 2565)
กิจกรรมประกวดคำขวัญรูปแบบอินโฟกราฟิก “วัฒนธรรมความปลอดภัย รักษาวินัยจราจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (29 ธ.ค. 2565)
ร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ และร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) (29 ธ.ค. 2565)
นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (29 ธ.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองผู้ที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (27 ธ.ค. 2565)
การประชุมโครงการจัดทำแผนชุมชน ด้านวัฒนธรรมระดับอำเภอ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (27 ธ.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๖ (26 ธ.ค. 2565)
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ (26 ธ.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ (19 ธ.ค. 2565)
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดอ่างทอง (16 ธ.ค. 2565)
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “นาค : ตำนานและความเชื่อในคติศาสนา” (16 ธ.ค. 2565)
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (15 ธ.ค. 2565)
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๕ (Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต) ชูแนวคิด "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"การประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านกา (9 ธ.ค. 2565)
ประชุมมอบหมายภารกิจการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (2 ธ.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (30 พ.ย. 2565)
การประชุมจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (30 พ.ย. 2565)
การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (29 พ.ย. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม | สายด่วนวัฒนธรรม 1766