การประชุม
การประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการเป็นประจำทุกวัน ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม - ๕ มกราคม ๒๕๖๖

วันที่ 30 ธ.ค. 2565

จังหวัดอ่างทอง
วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการเป็นประจำทุกวัน ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม - ๕ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ในการนี้ นางสาวพรพรรณ  กลิ่นเกษร  วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวดวงอารีย์  วิริยะศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
โทร : ๐๓๕-๖๑๕๙๑๔
อีเมล : angthongcul@gmail.com
เว็บไซต์หลัก : http://www.m-culture.go.th/angthong
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic