วัฒนธรรมจังหวัด >> วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วันที่ 30 มี.ค. 2565
 

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา *

วิสัยทัศน์

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสรรค์ งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

พันธกิจ

๑) เทิดทุนสถาบันหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคม

๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ

๓) พัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทย

๔) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตสำนึก ค่านิยมเชิงบวกและคุณลักษณะของคนไทยที่พร้อมปรับตัวสู่อนาคต

๕ ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

๖) บริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์

๑) เสริมพลังการเทิดทูสถาบันหลักของชาติ และการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม

๓) ส่งเสริมภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทย

๔) ปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทย

๕) พัฒนาศักยภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ และ

วัฒนธรรม

๖) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระดับสากล


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เลขที่ ๗๓/๑ ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๑ โทรสาร ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๓
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม