หน้าหลัก >> วัฒนธรรมจังหวัด

วัฒนธรรมจังหวัด
นายไสว ไชยเมือง (30 มี.ค. 2565)
นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ (30 มี.ค. 2565)
* วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา * วิสัยทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสรรค์ งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พันธกิจ ๑) เทิดทุนสถาบันหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคม ๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๓) พัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทย ๔) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตสำนึก ค่านิยมเชิงบวกและคุณลักษณะของคนไทยที่พร้อมปรับตัวสู่อนาคต ๕ ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ๖) บริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีคุณภาพมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ ๑) เสริมพลังการเทิดทูสถาบันหลักของชาติ และการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม ๓) ส่งเสริมภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทย ๔) ปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทย ๕) พัฒนาศักยภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ๖) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระดับสากล
นายไสว ไชยเมือง (22 ม.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ (25 พ.ย. 2558)
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
วิสัยทัศน์ (5 ต.ค. 2558)
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานในการบูรณาการและขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเกิดเครือข่ายทุกระดับ นาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ************************************************* ยุทธศาสตร์สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม ๒. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย ๓. นาทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ๔. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ๕. สร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยรองรับประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพไทยสู่สากล
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เลขที่ ๗๓/๑ ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๑ โทรสาร ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๓
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม