ข่าวสาร >> ITA
ITA

วันที่ 5 พ.ค. 2564 (จำนวนคนอ่าน386คน)
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

Link

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้าง

Oแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
Oประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

โครงสร้าง

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

Oแสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
Oประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

ข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

o3

อำนาจหน้าที่

Oแสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

 อำนาจหน้าที่(คลิ๊ก)

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

Oแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
Oมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
Oเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2564

 

o5

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
Oที่อยู่หน่วยงาน
Oหมายเลขโทรศัพท์
Oหมายเลขโทรสาร
Oที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
Oแผนที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ (คลิ๊ก)

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Oแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วย

 

การประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

Oแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
Oเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิ๊ก)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8

Q&A

O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
O สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

เมนูความช่วยเหลือ 

o9

Social Network

O แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
O สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

Social Network (คลิ๊ก)

การดำเนินงาน

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

O แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

 
แผนดำเนินงานประจำปี

o11

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
O มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
O เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

 
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
O มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

การปฏิบัติงาน

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คลิ๊ก)

การให้บริการ

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ของประชาชนจังหวัดสกลนคร (คลิ๊ก)

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
O เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(คลิ๊ก)

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

O แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(คลิ๊ก)

o17

E-Service

O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

E-Service(คลิ๊ก)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (คลิ๊ก)

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
O เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (คลิ๊ก)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

O แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
O เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิ๊ก)

o22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ

O แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
O เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (คลิ๊ก)

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน

O แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
O จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
O เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (คลิ๊ก)

o24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี

O แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
O เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563(คลิ๊ก)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
O เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
O เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564

นโยบายและหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล

o26

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

O แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
O เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564


นโยบายและหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
O หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
O หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
O หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
O หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
O หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
O เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564

 

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี

O แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
O เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
O เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
O ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
O เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต

O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
O เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
O เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
O ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
O มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
O มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร.๐๔๒-๗๑๖-๒๔๗  โทรสาร.๐๔๒-๗๑๖-๒๑๔
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม