กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๒/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ


นที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา และหน่วยงานตอบรับเป็น "องค์กรคุณธรรม") ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีหน่วยงานตอบรับเป็นองค์กรคุณธรรม จำนวน ๔๒ หน่วยงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share