กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๘/๒๕๖๒

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


จากวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินการขององค์กรไว้แล้วนั้น
กระทรวงจึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไว้ดังต่อไปนี้
 
"กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้นาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
 
พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงวัฒนธรรม
จากการศึกษาแนวนโยบายต่างๆ ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการ และแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นพันธกิจเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 4 พันธกิจ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนากาลังคนเพื่อสรรสร้างการให้บริการระบบสารสนเทศที่เป็นองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมให้เป็นหน้าต่างเชื่อมไปยังข้อมูลสาคัญทางวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักที่สนับสนุนงานตามภารกิจรายกรม/สานักงาน (Departmental Core Function) เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ รักษา สืบทอด ปกป้อง เชิดชูคุณค่าวัฒนธรรมของชาติ ความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น และจิตวิญญาณของความเป็นไทย โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน สร้างสรรค์ และ พัฒนาสังคมร่วมกัน
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบส่วนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง ตามแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
พันธกิจที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลักเพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในกระทรวงและทุกหน่วยงานในสังกัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share