กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๓/๒๕๖๑

วธ. เปิดใจ ๖ บุคคลในภาพเข้าเฝ้าฯ ปฏิบัติงานถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยือนบังกลาเทศ - ภูฏาน - กัมพูชา - จีน - เมียนมา - ปากีสถาน


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการ "ตามหาบุคคลในภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๑” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมค่านิยมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศ
 
          บุคคลในภาพทั้ง ๖ ภาพ ได้แก่
          ภาพที่ ๑ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลมารีอาลี อำเภอกาจิปูระ จังหวัดธากา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในบังกลาเทศ ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ บุคคลในภาพ คือ นางชาฮริน ซัลทานา อาซู อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลมารีอาลี (Ms.Shahrin Sultana Arzu: Head Teacher, Mariali Government Primary School)
 
          ภาพที่ ๒ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนต่างๆ ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในโรงเรียนราชอาณาจักรภูฏาน ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บุคคลในภาพคือ พันตรีโชกี วังดี นายทหารองครักษ์นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน (Maj. Choki Wangdi : Aide-de-Camp to the Prime Minister of the Royal Government of Bhutan )
 
          ภาพที่ ๓ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงเปิดสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บุคคลในภาพ คือ นายเพชร แสง ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีกัมปงเฌอเตียล (Mr.Pech Seang : Director of Kampong Chheuteal Institute of Technology)
 
          ภาพที่ ๔ ขณะทรงงานเรื่องปัญหาสตรีกับคณะแพทย์โรงพยาบาล หมายเลข ๑ แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ณ ที่ประทับรับรองกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ บุคคลในภาพ คือ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง โจว ฉงเล่อ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลหมายเลข ๑ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง Prof. Dr. Zhou Congle : Professor, Department of Pediatrics, The First Teaching Hospital, Peking University
 
           ภาพที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หมายเลข ๗ เมืองย่างกุ้ง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ บุคคลในภาพ คือ ดร. เม สบาย พยู นู อาจารย์ใหญ่ประจำโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หมายเลข ๗ เขตการปกครองมิงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (Dr. May Sabai Phyu Nu : Headmistress of Branch High School, No. 7 Basic Education Middle School Mingaladon Township, Yangon Region )
 
          ภาพที่ ๖ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการ ในโอกาสครบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ บุคคลในภาพคือ ศาสตราจารย์ไฮเดอร์ ชาฮ์ อดีตรองอธิการบดีวิทยาลัยอิสลาเมียแห่งเปศวาร์ (Prof.Haider Shah, PhD : Former Vice Chancellor of the Islamia College)
 
          ภายหลังจากที่บุคคลในภาพทั้ง ๖ คน ได้เปิดเผยถึงความประทับใจ ความรู้สึก และความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และในโอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะนำบุคคลในภาพทั้ง ๖ คน เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ยังความปลื้มปีติแก่บุคคลในภาพทั้ง ๖ เป็นอย่างยิ่ง นายวีระ กล่าว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share