กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง จัด “กิจกรรมการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ณ ชุมชมคุณธรรมวัดปลักปอม และศึกษาดูงาน ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านป่าบอนต่ำ


วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ "กิจกรรมการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีณ ชุมชมคุณธรรมวัดปลักปอม อำเภอตะโหมด กิจกรรม ประกอบด้วย

-การบรรยาย เรื่อง "แนวคิดในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนโดยนางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

-การบรรยาย เรื่อง "การเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยนายสมบูรณ์ ปิ่นสุวรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอตะโหมด

- การบรรยาย เรื่อง "การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน โดยนางจำเป็น เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

-การศึกษาดูงาน "ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านป่าบอนต่ำอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share