กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ ชุมชมคุณธรรมวัดพิกุลทอง และศึกษาดูงาน ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านสุนทราตก


วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ "กิจกรรมการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีณ ชุมชมคุณธรรมต้นแบบวัดพิกุลทอง อำเภอควนขนุน โดยมีชุมชนคุณธรรมเข้าร่วมคือชุมชนคุณธรรมวัดพิกุลทอง ชุมชนคุณธรรมวัดท้ายวังและชุมชนคุณธรรม อบต.ชะมวง

กิจกรรม ประกอบด้วย

-การบรรยาย เรื่องแนวคิดในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนโดย นางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

-การบรรยาย เรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดย นางขวัญใจ กลับสุกใส

- การบรรยาย เรื่อง "การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชนโดยนางจำเป็น เรืองหิรัญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

-การศึกษาดูงานชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านสุนทราตกอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share