กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๗/๒๕๖๕

ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน


ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๑. การบริหารจัดการชุมชน

๑.๑ ผู้นำชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล
ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้ง มีการบริหารจัดการชุมชนได้เป็นอย่างดี ผู้นำท้องถิ่น มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในระดับต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสร้างตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแก้ไขปัญหาความยากจนจนสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการชุมชนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้ จนสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนนำมาซึ่งความเจริญจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้ง คนชุมชนทุกฝ่ายร่วมแรง ร่วมใจ ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สนับสนุนกิจกรรม งานบุญประเพณี วันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน มีการวางแผนขับเคลื่อน/แก้ไขปัญหาในชุมชน ตลอดจน การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ใช้พลังบวรในการขับเคลื่อนชุมชน ซึ่งมีรางวัลการันตีความเข้มแข็ง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนในชุมชน อาทิเช่น
๑) รางวัลหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ดีเด่น ระดับหนกลาง
๒) รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข”
๓) รางวัลหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)
๔) รางวัล หมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน (หมู่บ้านสีขาว)
๕) รางวัล ASEAN Homestay Standard , รางวัล HOMESTAY STANDARD
๖) รางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ

๑.๒ ผู้นำชุมชนมีความรู้ มีความเข้าใจในบริบทของชุมชนอย่างชัดเจน
ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ผู้นำด้านศาสนาโดยท่านพระครูปัญญาธีรานุวัตร, ดร.
เจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งใน ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาประชาชนมาร่วมทำบุญโดยมิได้นัดหมายมาด้วยความเคารพและศรัทธา ส่วนผู้นำชุมชน โดยการนำของ นายก อบต.บางน้ำผึ้ง (นายสำเนาว์ รัศมิทัต) ที่มีความสามารถ มีความโปร่งใสทำงานด้วยความมุ่งมั่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนประชาชนในพื้นที่พร้อมเพียง พร้อมใจในการทำกิจกรรมนั้นด้วยความรักและเต็มใจที่จะทำ และหลาย ๆ กลุ่ม เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มโฮมสเตย์ในชุมชนที่เป็นการนำของผู้นำในชุมชน
ตำบลบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ตกตะกอนปลายแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนไหลออกสู่ทะเล จึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐หรือที่เรียกขานโดยทั่วไปว่า "วิกฤติต้มยำกุ้ง” ชาวบ้านตกงานและว่างงานภาครัฐจึงส่งเสริมให้ทำการเกษตร จนผลผลิตงอกเงยล้นตลาดไม่มีที่จำหน่าย นายก อบต. บางน้ำผึ้ง(นายสำเนาว์ รัศมิทัต) ผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวบ้านเห็นพ้องต้องกันให้จัดสร้างตลาดน้ำบางน้ำผึ้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาภาวะผลผลิตล้นตลาด ตัดวงจรพ่อค้าคนกลางที่กดราคาได้ในที่สุด 

๑.๓ ชุมชนมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในเป็นชุมชนที่มีการดำเนินงานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับ การยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในชุมชน และหน่วยงานภายนอก จึงทำให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อยู่เสมอ อาทิ พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), OUR Khung BangKachao โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เป็นต้น
การสร้างตลาดชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนนั้น ผู้นำท้องถิ่นได้ประสานความร่วมมือทั้งนักการเมืองระดับชาติ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงประชาชนในชุมชนบางน้ำผึ้งให้เห็นปัญหาร่วมกัน
จึงพร้อมที่จะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง กลายเป็นตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบัน

๑.๔ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เมื่อตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นที่รับรู้ในสังคมวงกว้าง นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาใช้พื้นที่ จำนวนมากในแต่ละสัปดาห์ที่เปิดกิจการ เกิดแรงกระตุ้นให้คนในชุมชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จากตลาดน้ำมากขึ้น อาทิ การนำพืชผักผลไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆที่เกิดจากภูมิปัญญามาจำหน่าย การสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ณ ลานเวทีดนตรีในสวน เป็นต้น

๑.๕ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนอย่างชัดเจน
ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างสม่ำเสมอโดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บ.บางจากคอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน) บ.ไทยน้ำทิพย์ จก.(มหาชน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในตำบลบางน้ำผึ้ง เช่น งานสงกรานต์ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การแสดงทางวัฒนธรรม

๑.๖ ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลือชื่อมีคนจากทุกสารทิศเข้ามาใช้พื้นที่จำนวนมาก ทางตลาดได้มีมาตรการคัดกรองโควิด – ๑๙ ก่อนเข้าพื้นที่อย่างเข้มงวดส่วนพ่อค้าและแม่ค้าต้องตรวจ ATK ทุกเดือนหากเจอเชื้อ หยุดการขายและรักษาตัวทันที ในชุมชนผู้นำและเจ้าหน้าที่มีมาตรการเชิงรุกจัดตั้งศูนย์พักคอยไว้รองรับ ผู้ที่กักตัว จะได้รับยาอาหาร หากไม่ติดเชื้อจะได้รับเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยพร้อมความรู้การดูแลตนเองให้ทุกครัวเรือน

๑.๗ อื่นๆ

การบริหารจัดการชุมชนบางน้ำผึ้งนั้นจะสำเร็จลุล่วงและประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากจะอาศัย ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนหนุนเสริมทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ภาวะผู้นำก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เลือกฝ่ายเลือกข้างเป้าหมายคือการเจริญเติบโตในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนสืบไป ชาวตำบลบางน้ำผึ้งมีผู้นำท้องถิ่นคนเดิมมาตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้
การพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ มีความต่อเนื่อง๒. อัตลักษณ์ของชุมชนที่มีความโดดเด่น

๒.๑ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ /ภาษา /เครื่องแต่งกาย
ชาวตำบลบางน้ำผึ้งดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นคนไทยภาคกลางที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา การสื่อสารของผู้คนในชุมชนจะใช้ภาษาไทยภาคกลาง เครื่องแต่งกายจะตามยุคสมัยตามแบบสังคมเมืองหลวง ในส่วนเครื่องกาย ตามประเพณีจะมีการแต่งชุดไทย มอญ ตามกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ร่วมงาน แต่โดยดั้งเดิมจะเป็นเครื่องแต่งกายไทยภาคกลาง

๒.๒ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง
ชาวชุมชนบางน้ำผึ้งส่วนใหญ่มีความเป็นมิตรอารมณ์ดี โดยพื้นฐานจิตใจมักชอบความสนุกสนานโดยเฉพาะมีการดนตรีวงปี่พาทย์มอญ รับจ้างออกงานต่างๆ มีนักแสดงลิเกโขน มีวงกลองยาว ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้าน ในแบบวิถีไทยในหมู่เด็กและเยาวชน ที่แสดงโชว์ตามงานกิจกรรมต่างๆที่เชิญตลอดทั้งปี

๒.๓ เทศกาล ประเพณีท้องถิ่น /กีฬา การละเล่นท้องถิ่น
ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน มีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งซึ่งสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เป็นศูนย์กลางหลักในการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมสู่สายตานักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เช่น ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฟุตบอลเยาวชน มวยทะเล เล่นสะบ้า
ม้าก้านกล้วยของเยาวชน การแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น

๒.๔ อาหารท้องถิ่น /ภูมิปัญญาด้านอื่นๆ เช่น หัตถกรรม การก่อสร้างบ้านเรือน สมุนไพร ฯลฯ
สิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนบางน้ำผึ้งคือ ภูมิปัญญาด้านอาหารการกินที่รู้จักนำของที่มีอยู่ตามท้องถิ่น มาสร้างสรรค์เป็นเมนู อาทิ มัสมั่นลูกจาก ปลาทู-ปลาตะเพียนต้มเค็มโบราณ ม้าฮ่อ ลูกประคบธัญพืชสมุนไพร ธูปหอมสมุนไพร ตลอดจนการสอนทำพวงมะโหด จักสานจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

๒.๕ อื่นๆ

ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน เป็นชุมชนที่มุ่งสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว รองรับเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป้าหมาย เพื่อให้ชาวชุมชนฯ มีความสุข
ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม มีทรัพยากรทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมที่โดดเด่นที่ดำเนินการโดยชุมชน มีโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน กว้างขวาง สะอาด บรรยากาศที่แสนอบอุ่นที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน๓. แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของชุมชน

๓.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น อาคารบ้านเรือน ศาสนสถาน ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดน้ำ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ บ้านศิลปิน หอศิลป์
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความโดดเด่น ที่แสดงถึงภาพสะท้อนวิถีชีวิตในอดีตของผู้คนในราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารคาวและหวาน ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเปิดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

๓.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
วัดบางน้ำผึ้งนอกโบสถ์วิหารเก่าอันเป็นโบราณสถานสมัยอยุธยาตอนปลาย ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก มีภาพจิตรกรรมที่สวยงาม เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมกราบไหว้และศึกษาเรียนรู้ วัดบางน้ำผึ้งในเป็นวัดเก่าแก่จากหลักฐานประกอบคำบอกเล่าสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา

๓.๓ พื้นที่หรือศูนย์เรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบางน้ำผึ้งในเป็นชุมชนเมืองที่อยู่ในเขตอำเภอพระประแดง ชาวบ้านบางน้ำผึ้ง เก่งด้านการเกษตรและเรือกสวนไร่นา มีปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พร้อมที่จะถ่ายทอด ห้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปต่อยอดปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียงทำให้มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกอยู่ในหลังคาเรือนต่าง ๆ อาทิ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในหมู่บ้านบางน้ำผึ้ง และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ นายอทิวัต รอดคลองตัน ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางน้ำผึ้ง ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง อาจารย์ณรงค์ สำลีรัตน์(ปราชญ์ชาวบ้าน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน) เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนบางน้ำผึ้งในตั้งอยู่ที่ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบางน้ำผึ้งใน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ภายในชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มและฐานการเรียนรู้ เช่น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มการเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญา กลุ่มอาหารพื้นบ้าน กลุ่มการแสดงพื้นบ้าน และกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน

๓.๔ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตรอินทรีย์ สวนผสม ไร่ สวน นา ฟาร์ม เกษตรผสมผสาน
ในพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้งจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นธรรมชาติแบบสวนเกษตรเปิดรองรับนักท่องเที่ยว เช่น บ้านสวนนายชาวบ้านทำเอง หากเป็นทางการจะมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลบางน้ำผึ้ง ที่เปิดรับนักท่องเที่ยว

๓.๕ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ถ้ำ น้ำตก ทะเล ชายหาด ป่าชายเลน จุดชมวิว น้ำพุร้อน น้ำแร่ และอื่น ๆ
ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็น ๑ ใน ๖ ชุมชนกระเพาะหมูในพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าพื้นที่ส่วนใหญ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีป่าจากชายเลนโดยรอบ มีสวนเกษตรธรรมชาติรายล้อมตลอดเส้นทางจักรยาน มีสวนป่าชุมชน เส้นทางมรกตถนนดอกไม้ มีจุดชมวิว ณ โฮมสเตย์หมู่ที่ ๓ ตำบลบางน้ำผึ้ง

๓.๖ อื่นๆ

นอกจากตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักในชุมชนแล้ว ยังมีที่พักผ่อนอื่นๆในพื้นที่เปิดเป็นคาเฟ่ที่พัก จุดชมวิว ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอยู่หลายที่ อาทิ บางกอกทรีเฮ้าซ์ บ้านมะขาม พบรัก ณ บางน้ำผึ้ง ฮิดเด้นวูด กาแฟยอดไม้ เป็นต้น๔. กิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว

๔.๑ มีการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นวิถีดั้งเดิมของชุมชน เช่น การทำบุญ ตักบาตร การทำอาหารพื้นบ้าน งานฝีมือ การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน การเรียนรู้อาชีพและวิถีชีวิตของชุมชน ฯลฯ
การที่จะให้ผู้คนภายนอกได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมากที่สุด คือรูปแบบการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนร่วมมือกับประชาชน เห็นพ้องต้องกันผ่านเวทีประชาคมให้จัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์บางน้ำผึ้ง ไว้รองรับนักท่องเที่ยว เสน่ห์ของที่นี่คือ ช่วงเช้าจะมีการตักบาตรพระ

๔.๒ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ จุดเช็คอิน และจุดถ่ายภาพ ฯลฯ
นอกจากตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจะสื่อสารการท่องเที่ยวผ่านเฟสบุ๊คเป็นช่องทางหลักแล้ว ยังมีแผ่นพับ ประกอบกับเปิดกิจการมาเป็นระยะนาน เป็นที่รับรู้ในสังคมวงกว้างทำให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ
ทั้งนิตยสาร ทีวี วิทยุและรายการดังต่างๆที่ได้รับเชิญไป และ ที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวที่รีวิวการท่องเที่ยวผ่านช่องทางยูทูป

๔.๓ มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน หรือการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยว
ที่โดดเด่นของจังหวัด หรือพื้นที่ใกล้เคียง
ตำบลบางน้ำผึ้งได้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้เพื่อรองรับทั้งในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ ขี่จักรยาน ชมเส้นทางธรรมชาติ การทำผ้ามัดย้อม ร่วมกิจกรรมการขนมถ้วยโบราณ การค้างคืนแบบโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชุมชน ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทจุลินทรีย์ลงคลอง การท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ก็เข้าเป็นสมาชิกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น

๔.๔ มีที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ โรงแรม หรือรีสอร์ทในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชน รวมทั้งมีร้านอาหารท้องถิ่น และการบริการอื่นๆ ในตำบลบางน้ำผึ้งมีสถานที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างคืนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้งโฮมสเตย์ บ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงพื้นที่ตำบลใกล้เคียงในบรรยากาศธรรมชาติโดยความร่วมมือกันในนาม "ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า”

๔.๕ มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการนำชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และมีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแหล่งท่องเที่ยวระดับรากหญ้านั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ มัคคุเทศก์นำเที่ยวก็จะเป็นประชาชนในพื้นที่ที่มีความชำนาญเส้นทางโดยเฉพาะจักรยานนำเที่ยวชมวิถีชีวิต มีการอบรมให้ความรู้ โดยอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย มีการอบรมให้ความรู้โดยหน่วยงาน องค์การบริหารพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน ) อพท.

๔.๖ มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและการบริการอื่นๆ เช่น ป้ายบอกทาง แผนที่ท่องเที่ยว ห้องน้ำ ที่จอดรถ และทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในหลายๆด้านเช่นมี ตู้กดเงินสด มีแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนและใกล้เคียง มีป้ายบอกทางโดยรอบ มีห้องน้ำสะอาดได้มาตรฐาน ที่จอดรถกว้างขวาง มีกล้องวงจรปิดเป็นพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการจนได้รางวัล อารยะสถาปัตย์จากคุณกฤษณะนักข่าวและพิธีกรชื่อดังจากเนชั่น

๔.๗ กิจกรรมอื่น ๆ
หากนักท่องเที่ยวอยากเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น อาหารหรือการประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ หากเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ทางตลาดสามารถจัดกิจกรรมภายในตลาดได้ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว๕. ด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน

๕.๑ มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนของดีและของฝากจากตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เกิดจากความคิดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
เกิดจากวิถีชีวิตดั้งเดิม จนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้อย่างมั่นคงแก่เศรษฐกิจชุมชน เช่น ผ้ามัดย้อมจาก
ลูกประคบธัญพืช สมุนไพรไล่ยุง เป็นต้น

๕.๒ มีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ที่มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ มีความร่วมสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูลสุข OTOP 5 ดาว และเป็นผลิตภัณฑ์ CPOT ของจังหวัดสมุทรปราการ ลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูลสุข ฉีกกฎลูกประคบแบบเดิม แต่พัฒนาให้รูปทรงทันสมัยใช้ธัญพืชบำบัดแทนสมุนไพรแบบเก่า ใช้ไมโครเวฟแทนการนึ่ง ตอบรับกับวิถีชีวิตใหม่ที่เร่งรีบ และยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ของประเทศในงานเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดยอดเยี่ยม จากกรมการพัฒนาชุมชน สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ โดยที่ผลิตภัณฑ์ยังคงอัตลักษณ์ชุมชนไว้

๕.๓ ชุมชนมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชนทั้งหมดนำมาจำหน่ายที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ เป็นของฝาก

๕.๔ ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การสาธิต / Workshop ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
ชุมชนบางน้ำผึ้งเปิดกว้างรับนักท่องเที่ยวที่เป็นหมู่คณะที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทางหน่วยงานท้องถิ่นจะประสานงานจัดกิจกรรมให้ทั้งในพื้นที่ตลาดและ ณ สถานที่ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์สะดวก เพื่อให้ทุกคนได้ความรู้กลับไป

๕.๕ ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบ Online และ Onsite
ชุมชนบางน้ำผึ้งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย ในการสร้างมูลค่าให้สินค้าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ปกติทางโซเชียลมีเดียที่สถาบันการศึกษาได้มีการจัดฝึกอบรมให้ตามภารกิจความร่วมมือ ๑ สถาบัน ๑ ชุมชน ให้เจ้าของได้มีหน้าร้านของตนเพื่อความสะดวกในการซื้อขายในวงกว้างและสะดวกยิ่งขึ้น และช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙
มีการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยว ทั้งประชุม อพท. และสมาคมชมรมทางการท่องเที่ยวต่างๆอยู่เสมอ

๕.๖ อื่นๆ
ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นตำบลแรกในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าที่นำทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ มีสินค้าโอท็อป และ CPOTหลายรายการและมาจำหน่ายที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนววิถีชีวิตพอเพียง จนถึงทุกวันนี้

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share