กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๑/๒๕๖๓

นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ


นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
ประวัติการศึกษา
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ธรรมศึกษาชั้นโท (อุดมศึกษา) ในการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
 
ประวัติการรับราชการ
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทระทรวงวัฒนธรรม ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  – ปัจจุบัน)
- วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕)
- ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี ๒๕๖๓
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี ๒๕๖๐
 
เกียรติประวัติที่ได้รับ
- ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม "รางวัลเพชรพระนคร” สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๔ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๘๘๙ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ ๕ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
 
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๙๗
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share