กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๔/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒อาคารสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ ในการนี้นางจันทร์ฉาย  สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวมจำนวน ๑๐๐ คน โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share