กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๔/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ ๒)


  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (วันที่ ๒) ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับฟังการบรรยายพิเศษจาก ๓ ศาสนา ศาสนิกสัมพันธ์/การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาแต่ละศาสนา ซึ่งมีผู้แทนศาสนาพุทธ ผู้แทนศาสนาคริสต์ ผู้แทนศาสนาอิสลาม จากนั้นศึกษาดูงาน ณ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share