กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเปือย วัดโพธิ์ศิลา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสู่เด็กและเยาวชน เป็นวันที่ ๒ ณ วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


     วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเปือย วัดโพธิ์ศิลา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสู่เด็กและเยาวชน เป็นวันที่ ๒  ณ วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

     กิจกรรมในช่วงภาคเช้า เป็นกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมทำบุญตักบาตร ณ ถนนสายวัฒนธรรมแห่งความดี ซึ่งจัดทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยมีนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมกิจกรรม ๖๕๓ คน มีปัจจัยบริจาคร่วมทำบุญ จำนวน ๑๑,๙๙๙ บาท มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อวิทยุถ่ายทอดสดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างคนดี สังคมดี รายได้ดี และกิจกรรมการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

     ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น การศึกษาดูงานตามฐานการเรียนรู้ เส้นทางสายไหม /เสมาพันปี /รุกขมรดกของแผ่นดิน /ปุ๋ยอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง และถอดบทเรียน ตามหลักทฤษฎี ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข

    ในช่วงภาคบ่าย เป็นการสาธิตและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธีและมารยาทไทย และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอุดมโพธิกิจ เจ้าคณะตำบลเปือย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศิลา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share