กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อวางแผนประชุม ปรึกษาหารือการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประเมินฯ


วันอังคารที่ ๙ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ แดงงาม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นายกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และนางสาววนิดา จิตต์ตั้ง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้ประสานงานวัฒนธรรมประจำอำเภอหัวไทร ลงพื้นที่เพื่อวางแผนประชุม ปรึกษาหารือการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประเมินฯ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชบ้านควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชบ้านควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และได้เยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ด้วย คือ ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านฯ บ้านหนังสือ ธนาคารชาวบ้าน หอไตรและศาลาโบราณวัดควนชะลิก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share