กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๗/๒๕๖๒

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วันเข้ารับตำแหน่ง
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันเกิด/สถานที่เกิด
๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕ /จังหวัดพิจิตร
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร
ระดับปริญญาตรี สถบ. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท ร.ม. สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ - กันยายน ๒๕๕๓
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙
รองอธิบดีกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖
เลขานุการกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๒
ผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณะปฏิสังขรณ์ (สถาปนิก ๘) พ.ศ. ๒๕๓๕
สถาปนิก ๓ ประจำโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร ๒๕๒๑
ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ
หลักสูตรการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (Architectural Conservation) โดยทุนยูเนสโก ณ ประเทศอิตาลี
หลักสูตรวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการจัดการ (ทุน IATSS) ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการทำงาน
ประธานมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กรรมการบริหารอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี
กรรมการอิโคโมสไทย (ICOMOS Thailand)
กรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ผู้บรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ฯลฯ
การได้รับยกย่องในสังคม
ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นนิสิตเก่าที่อุทิศตนให้เป็นประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวงวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๖ มีความคิดริเริ่ม บุกเบิก สร้างสรรค์ผลงานในหน้าที่ ตลอดจนมีผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ
ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากคณะรัฐศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐ ด้านการบริหาร
ได้รับรางวัลสถาปนิกดีเด่นด้านสังคมและวัฒนธรรม จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ปี ๒๕๕๑
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี ๒๕๕๑
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share