กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/๑๑/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบฯผาบ่อง เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ ในการจัดแสดงภูมิปัญญา ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ฯ


วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ชุมชนคุณธรรมต้นแบบฯผาบ่อง เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ ในการจัดแสดงภูมิปัญญา ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงการดำเนินงานตามแนวทางชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวทัวร์ธรรมชาติ ซึ่งได้นำคณะนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน ชาวผาบ่องอย่างต่อเนื่อง หลายคณะ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ซึ่งนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจ และสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ก่อให้เกิดรายได้และความสุขร่วมกัน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share