กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๒/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดบ้านโจด


ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดบ้านโจด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็ง "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอคูเมือง ณ วัดบ้านโจด ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีชุมชนคุณธรรมในพื้นที ่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ ชุมชน ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้นำชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share