กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๒/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ณ วัดเทพนรสิงห์


ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้มแข็งของ "บวร"ณ วัดเทพนรสิงห์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุร ีรัมย์ ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข ้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ ื้นที่อำเภออำเภอเมืองบุรีร ัมย์ ณ วัดเทพนรสิงห์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีชุมชนคุณธรรมในพื้นที ่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๙ ชุมชน 

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุร ีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share