กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๖/๒๕๕๖

เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2554 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง "เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่" วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554  เวลา 08.00 - 20.30 น. ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย จัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2554 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง "เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิด ทิศทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ให้สอดคล้องเหมาะสมในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยจากผลงานของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง นำมาเผยแพร่และแสดงให้สถาบันสมาชิกได้นำไปเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาบัณฑิต เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการขยายผลและพัฒนาการดำเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยให้สำเร็จผล อีกทั้งยังเป็นการร่วมสร้างประเทศไทยให้มีความเจริญและพัฒนา เพื่อขยายองค์ความรู้การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งนักศึกษาไทยยังได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อการพัฒนาความเป็นบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองและพลโลก นอกจากนี้การประชุมในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาประเทศให้พร้อมกับการก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ในอนาคตอันใกล้

โดยเนื้อหาในการจัดประชุมแบ่งออกเป็น กิจกรรมร่วมรับฟังการบรรยาย ได้แก่ประเด็น ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่, อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง และพลเมืองไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการนำเสนอผลงานและกิจกรรมด้านการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยจากสถาบันการศึกษาเขตภาคกลาง ใน 3 กิจกรรมหลัก คือ รูปแบบการสร้างรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา, รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น "ความรู้คู่คุณธรรม และรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา กิจกรรมการเสวนา เพื่อนำเสนอทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย โดยมีประเด็นการพัฒนาความเป็นบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองและพลโลก และนักศึกษาไทยต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อชาติ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ กิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานการศึกษาวิจัย ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยที่ดี การนำเสนอผลงานของของคณะกรรมการประสานกิจและการทำงานของคณะอนุกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และการเลือกตั้งคณะกรรมการประสานกิจชุดใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ กล่าวทิ้งท้ายเชิญชวน สถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิตนักศึกษา จากสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ตลอดผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมฯ ในวันเวลาข้างต้น โดย สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติเขตภาคกลาง สามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่จำกัดจำนวน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2554 โดยส่งแบบตอบรับได้ทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธิน เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900, ทางโทรสารหมายเลข 02-579-1111 ต่อ 2217 และทาง e-mail kittipoom.me@spu.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02-579-1111 ต่อ 2217 -8 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 588 1459 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.spu.ac.th/news/10904
 
เอกสารแนบ
    Download SupportOfficerKPI.pdf
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share